Política de Privacitat

1. Disposicions generals

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractada per [NOMBRE LEGAL DE LA EMPRESA] (en endavant, “MOVE IN”) en qualitat de responsable del tractament. MOVE IN, titular d’aquest lloc web, està domiciliada a l’Avinguda Santa Coloma 50, d’Andorra la Vella, AD500 (Principat d’Andorra), inscrita al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris d’Andorra amb el número [NUMERO DE INSCRIPCION] i data d’inscripció [FECHA], i al Registre de Comerç i Indústria del Principat d’Andorra amb número de registre tributari [NUMERO]

MOVE IN l’informa que per a qualsevol qüestió relacionada amb la protecció de les seves dades personals, vostè pot posar-se en contacte amb el nostre responsable de la Protecció de Dades, d’acord amb el previst a la lletra b) de l’apartat 3 d’aquesta política de privadesa.

El contacte i la contractació electrònica de serveis que es puguin oferir a través d’aquest lloc web per MOVE IN només es pot dur a terme per persones majors de 18 anys. De conformitat amb això, si vostè subministra les seves dades personals a través d’aquesta web, ho fa sota la presumpció que és major de 18 anys. En el cas que MEDISPORT comprovi que les dades personals han estat subministrades per un menor de 18 anys, procedirà a la seva eliminació.

No s’han de facilitar, a través d’aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de les de l’interessat. No obstant això, en el cas que fos imprescindible per dur a terme la petició de serveis que justifiqui el subministrament de les dades personals d’un tercer, la persona que ho faci assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l’article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD “) en les condicions establertes en l’esmentada norma.

En el cas que, per a efectuar degudament una sol·licitud de serveis, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garantirà a MOVE IN que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament de les mateixes. En aquest cas, vostè ha d’acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l’aportació d’un document oficial, a mode d’exemple, una còpia escanejada del llibre de família.

2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana per davant de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (en endavant, “APDA”)

En compliment del que estableix la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”) i la normativa reglamentària que la desenvolupa, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a MOVE IN passarà a formar part d’un fitxer titularitat de MOVE IN, degudament inscrit a l’APDA.

3. Responsable del tractament de les seves dades personals, representant davant de la Unió Europea i delegat de la protecció de dades

 1. Responsable del tractament:
  El responsable del tractament és MOVE IN, quines dades d’identificació i de contacte es detallen a l’apartat 1 d’aquesta política de privadesa.
 2. Responsable de la Protecció de Dades:
  El responsable de la protecció de dades és el [AQUI PUEDE IR CUALQUIERA DE USTEDES] > Dr. Bernat Escoda Alegret, col·legiat nº 194 del Col·legi Oficial de Metges d’Andorra, a qui pot contactar a través del número de telèfon + 376 810305, mitjançant l’adreça ordinària de MOVE IN indicada a l’apartat 1 o a través del correu electrònic info@moveinrehabilitacion.ad.

4. Finalitats i base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals

MOVE IN pot tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

 1. Mitjançant el formulari que MOVE IN posa a la seva disposició en aquest lloc web per a contactar-nos, MOVE IN recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la seva petició, així com dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per donar curs a la mateixa.
 2. La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà de manifestar en marcar la casella que es troba al costat dret de la frase “He llegit i accepto la política de privadesa”, que apareix al formulari de comunicació que MOVE IN posa a la seva disposició en aquest lloc web. El subministrament de les seves dades personals a través d’aquest formulari és, per tant, voluntari, si bé, en el cas de no facilitar-les, no es podrà donar curs a la seva petició. Aquest consentiment es podrà revocar en qualsevol moment, si bé tal revocació faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.
 3. MOVE IN conservarà les seves dades personals durant els terminis màxims que, d’acord amb la normativa vigent, siguin aplicables i, en qualsevol cas, durant el termini màxim que sigui necessari per a la finalitat prevista per al seu tractament.

5. Destinataris de les dades personals, inclosos els prestadors de serveis

MOVE IN podrà facilitar a tercers, alguna o totes, les següents dades personals:

nom i cognoms de l’interessat, adreça de correu electrònic i número de telèfon.

La finalitat de la transmissió de dades és únicament i exclusiva la reserva d’una reunió en línia amb el nostre centre per tal de sol·licitar un possible servei.

MOVE IN li facilita els diferents enllaços a les polítiques de privadesa dels proveïdors de serveis a qui els transmetrà les seves dades personals en cas de reservar una reunió en línia amb el nostre centre:

La resta de dades personals facilitades a MOVE IN no serà transmesa a cap tercer, a excepció de quan MOVE IN hagi de:

 1. complir amb els preceptes establerts a qualsevol llei o altra regulació, procés legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables.
 2. fer complir els termes i condicions del servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions.
 3. detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.
 4. lliurar-les a l’Administració pública competent, en els casos que preveu la llei i per als fins en ella definits.

6. Drets en relació amb les seves dades de caràcter personal

D’una banda, en compliment de la LQPD i la normativa reglamentària de desenvolupament, MOVE IN l’informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts a l’esmentada normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça indicada a l’apartat 1 d’aquesta política de privadesa, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identificació.

D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè es troba a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si MOVE IN està tractant, o no, dades personals que li concerneixin, a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides. En les condicions previstes en el RGPD, els interessats podran sol·licitar també la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat, en aquest cas MOVE IN únicament les conservarà per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’interessat pot oposar-se al tractament de les seves dades personals. Si vostè ha atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits, MOVE IN deixarà de tractar les seves dades personals o, si escau, deixarà de fer-ho per aquella finalitat concreta, excepte per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En el cas de la vulneració de qualsevol dels seus drets, i especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació per davant de qualsevol autoritat de control de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

7. Seguretat

MOVE IN li garanteix que el tractament que durà a terme respecte de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que ha establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

8. Canvis en la Política de Privadesa

Aquesta política de privadesa està subjecta a eventuals modificacions, d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés en relació a aquests canvis.

1
Hola!! Como podemos ayudarte?